Ang ledighet från skolplikt

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

På Glömstaresan för vi ett längre resonemang om denna ytterst komplexa fråga. Om man önskar att ens barn ska vara ledigt från skolplikt ser rutinen ut såhär (var ute i god tid!):

 1. Vårdnadshavare skriver ut blankett eller hämtar på exp Lotsen plan 2.
 2. Fyll i och skriv under – vid gemensam vårdnad måste båda skriva under.
 3. Lämna blankett till socialpedagog eller lärare i teamet.
 4. Leg lärare tillstyrker/avstyrker (samlad individuell bedömning  om eleven förväntas nå skolans mål utifrån tidigare resultat, driv och uppvisat förhållningssätt mm)
 5. Rektor beslutar/avslår utifrån skollagen, dess förarbeten och andra rättskällor. Kopia sparas i elevakt mm.
 6. Vårdnadshavare meddelas via socialpedagog/lärare.

En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel en elev i en högre årskurs inte behöver. Rektorn kan alltså vara flexibel utifrån barnets bästa när hon eller han beslutar om ledighet för en elev i förskoleklass. Samtidigt ska alla sexåringar få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.

/Skolverket: 7 kapitlet 18 § och 7 kapitlet 17 § skollagen.

 

Det är elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete och lärande som annars skulle ha skett i skolan och se till att det bli utfört, skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under ev ledighet. Något extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda. /SåHärGörVi

Höstterminens planering i förskoleklass

Hej!

Nedan följer en kort grovplanering som vi i förskoleklass kommer att arbeta efter fram till jullovet.

Såhär i uppstartsveckorna kommer vårt fokus att ligga på det sociala samspelet för att få alla elever att känna sig sedda och trygga i gruppen och med varandra.

Vi kommer att arbeta med lekfulla och estetiska uttrycksformer där vi använder oss mycket av Lennart Hellsings sagoskatt.  Vi kommer att väva in både matematik och svenska i detta tema. Ett annat projekt som gäller för hela Glömstaskolan är ett stort värdegrundsarbete som heter Lika Olika, projektet kommer att sträcka sig över hela läsåret.

Skolans specialpedagog kommer att kartlägga våra elever för att se hur långt de har kommit i sin fonologiska medvetenhet. Utifrån den kartläggningen kommer vi att arbeta i nivåanpassade språkgrupper med Bornholmsmetoden.

Under höstterminen söker vi även ett kollaborativt lärande med andra årskurser.

MVH G18

 

Info Idrott och hälsa

Hej! Första idrottslektionen på terminen är gjord och vi ser fram emot fler efter en väldigt bra uppstart. Vi övar och tränar tillsammans hur vi byter om, hur vi gör på lektionen samt duschningen. Utomhusskor går bra att ha inne i idrottstältet och det är bra om eleverna har med sig en vattenflaska.  Fram till höstlovet kommer vi till största del vara utomhus så kläder efter väder gäller.

Mvh Idrottslärarna

Viktig information FOTO samt SIMSKOLA

• FOTOGRAFERING för G18 torsdag den 23/8  kl:8.30

• SIMSKOLA FÖR FÖRSKOLEKLASS startar redan NÄSTA VECKA på måndag den 27/8. Detta kommer att ske under en 4 veckors period. Eleverna är indelade i grupper.. se  inlägg för SIMGRUPPER

• MORGONRUTINER: reflexvästarna kan med fördel tas med hem vid hemgång, men tas tillbaka till skolan dagen därpå. Västarna kan även hängas på krokar utanför matsalen där även skolväska/ryggsäck lämnas fram tills hemvistens öppning kl:8.00. Incheckning sker utomhus fram till skolstart.

Håll dig informerad!

För att du som förälder ska få veta viktig information måste du följa*:

 • bloggen för förskoleklass: g18.glomstaskolanbloggar.se
 • bloggen för hela skolan : www.glomstaskolanbloggar.se
 • SåHärGörVi, Svar på vanliga frågor: faq.glomstaskolanbloggar.se

Observera rutin för frånvaro:
Automatiskt SMS till vårdnadshavare går ut om elev inte checkat in på skolan när första lektion kommit igång och elev inte är frånvaroanmäld av vårdnadshavare. Skolan ringer alltså inte vårdnadshavare om detta. Det innebär att det är oerhört viktigt att samtliga vårdnadshavare har konto i Skola24 med rätt telefonnummer registrerat.

 • service.huddinge.se/S24 eller Servicecenter Sjödalstorget 13, Huddinge Centrum

Frågor, funderingar, synpunkter, tips och idéer framförs med fördel till socialpedagog eller skolledning.

*det går att prenumerera – ange e-post och bekräfta det mejl som kommer ut (leta i skräppost om det inte kommer fram). Om det strular tar du kontakt!

Innan skolstart tack

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.