Ang ledighet från skolplikt

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

På Glömstaresan för vi ett längre resonemang om denna ytterst komplexa fråga. Om man önskar att ens barn ska vara ledigt från skolplikt ser rutinen ut såhär (var ute i god tid!):

 1. Vårdnadshavare skriver ut blankett eller hämtar på exp Lotsen plan 2.
 2. Fyll i och skriv under – vid gemensam vårdnad måste båda skriva under.
 3. Lämna blankett till socialpedagog eller lärare i teamet.
 4. Leg lärare tillstyrker/avstyrker (samlad individuell bedömning  om eleven förväntas nå skolans mål utifrån tidigare resultat, driv och uppvisat förhållningssätt mm)
 5. Rektor beslutar/avslår utifrån skollagen, dess förarbeten och andra rättskällor. Kopia sparas i elevakt mm.
 6. Vårdnadshavare meddelas via socialpedagog/lärare.

En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel en elev i en högre årskurs inte behöver. Rektorn kan alltså vara flexibel utifrån barnets bästa när hon eller han beslutar om ledighet för en elev i förskoleklass. Samtidigt ska alla sexåringar få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.

/Skolverket: 7 kapitlet 18 § och 7 kapitlet 17 § skollagen.

 

Det är elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete och lärande som annars skulle ha skett i skolan och se till att det bli utfört, skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under ev ledighet. Något extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda. /SåHärGörVi

Håll dig informerad!

För att du som förälder ska få veta viktig information måste du följa*:

 • bloggen för förskoleklass: g18.glomstaskolanbloggar.se
 • bloggen för hela skolan : www.glomstaskolanbloggar.se
 • SåHärGörVi, Svar på vanliga frågor: faq.glomstaskolanbloggar.se

Observera rutin för frånvaro:
Automatiskt SMS till vårdnadshavare går ut om elev inte checkat in på skolan när första lektion kommit igång och elev inte är frånvaroanmäld av vårdnadshavare. Skolan ringer alltså inte vårdnadshavare om detta. Det innebär att det är oerhört viktigt att samtliga vårdnadshavare har konto i Skola24 med rätt telefonnummer registrerat.

 • service.huddinge.se/S24 eller Servicecenter Sjödalstorget 13, Huddinge Centrum

Frågor, funderingar, synpunkter, tips och idéer framförs med fördel till socialpedagog eller skolledning.

*det går att prenumerera – ange e-post och bekräfta det mejl som kommer ut (leta i skräppost om det inte kommer fram). Om det strular tar du kontakt!

Innan skolstart tack

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.

Specialkost, medicinering/Akutmedicin under skoltid

Om det finns information som du som vårdnadshavare anser att vi behöver ha innan skolstart måste du se till att framföra den till oss.

Specialkost – saxat från SåHärGörVi

Varje dag erbjuds en näringsriktig och god lunch i skolan. Elever erbjuds specialkost om de behöver det av medicinska, etiska eller kulturella skäl. Medicinska skäl måste anmäls skriftligt. Eleven behöver, utifrån sin mognad, själv ta ansvar för att inte utsättas för allergiska reaktioner. Om eleven är osäker på innehållet i maten som serveras i skolrestaurangen ska skolmåltidspersonal tillfrågas.

Om elev upplever problem kring skolmaten utan att det finns en bakomliggande allergi eller behandlingsbehov kontaktas skolan för vidare dialog. Vi arbetar ständigt med att lära ut och träna långsiktig hållbarhet. Eleverna äter inte utan uppsikt, men vi kan inte heller lova att tillgodose alla särskilda individönskemål.

Kronisk sjukdom/allvarlig allergi

Om ditt barn har en kronisk sjukdom eller en allvarlig allergi och är i behov av akutmedicin under skoltid kan personal på skolan i vissa fall hjälpa till med det.

Det kallas då ”Egenvård med hjälp”. Bedömningen ska ha varit gjord av behandlande legitimerad personal inom landstinget (ex ansvarig läkare). Blanketten ”Planering av egenvård med hjälp” ska användas och lämnas till rektor. Du hittar den på sidan för blanketter här.

Rektor ska godkänna och personalen som finns nära eleven ska av dig som vårdnadshavare få information om och instruktion i hurläkemedlet ska ges av er som vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ansvarar för att medicin finns tillgänglig, inte har passerat utgångsdatum, är märkt med namn och personnummer och att en skriftlig ordination finns där medicinen förvaras.

Övergången från förskola till förskoleklass

Saxat från SåHärGörVi:

Erfarenhetsmässigt går övergången mellan förskola och förskoleklass väldigt bra för nästan alla barn. De lär sig och kommer snabbt in i nya rutiner med nya bekantskaper bland både stora och små, vi arbetar aktivt och medvetet för att skapa trygghet i hela gruppen. För en del föräldrar är övergången dock ofta svårare.Det är skillnad mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Exempelvis är barngruppen större, pedagogerna fler och mer specialiserade, med ett tydligt uppdrag att även undervisa. Pedagogerna har mindre tid till varje förälder, jämfört med förskolan.

Känner du tillit till oss och skolan förs det över till ditt barn och gör därmed dess tillvaro enklare. Känner du oro är det viktigt att du förmedlar det till oss istället för att föra över den på ditt barn. Vi har samma målatt det ska gå bra för ditt barn– och kommer mycket längre när vi arbetar tillsammans mot detta mål. Lita till att vi fattar de professionella beslut som behövs!

Inskolning görs mer i form av annat tempo och fokus än kortare skoldagar, däremot vet vi av erfarenhet att det kan vara bra med kortare dagar på fritids om där finns möjlighet. Om det finns information du eller förskolan anser att vi behöver tar du ansvar för att informera om det, i första hand till chef för elevhälsan/socialpedagog.

Att träna innan man börjar förskoleklass: klara toalettbesök på egen hand. Att på egen hand klä av och på kläder, hänga upp och hålla ordning på dessa.

Som förälder gör du ditt barn en stor tjänst om du läser för och/eller med det varje dag. För samtal och dialog! Peppa det inför skolstart, som något att se fram emot, med massor av nyfiket lärande, nya kompisar och personal.

Att du talar gott om skolan gör skillnad!

 

Följ även skolans blogg

Bra att du hittat hit till bloggen för G18 – förskoleklass läsåret 18/19!

Här publicerar vi framåtsyftande information om aktiviteter som kommer som vi tänker att du som vårdnadshavare behöver veta (och därmed även vet, detta är enda informationskanalen). Varje inlägg har ett tema vilket gör det lättöverskådligt, men kan göra att det kommer många inlägg. I SåHärGörVi kan du läsa om hur vi tänker och gör kring kommunikation skola-hem.

Det är viktigt att du även följer skolans blogg: www.glomstaskolanbloggar.se. Där hittar du information som gäller hela skolan, samt även det som gäller för fritidshemmet.